ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Վաճառքի կանոններ

Այս փաստաթուղթը (Ապրանքների վաճառքի կանոնները), ինչպես նաև Վաճառողի կողմից առցանց խանութում ներկայացված Ապրանքների նկարագրությունը, Արվեստի ուժով, միասին հանդիսանում են հանրային առաջարկ: Հայաստանի Քաղաքացիական օրենսգրքի 453-ը՝ ուղղված անձանց անորոշ շրջանակին և գրավոր արտահայտված՝ համաձայն Արվեստ. Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգրքի 450 հ.3-ի անունից Խնկո Ապոր 1, Երեւան 0019, ՀՀ 0051, ՀՀ, այդ թվում՝ Noventiq Holding (այսուհետ՝ Noventiq):

Պայմանները

Կանոններ - այս փաստաթուղթը, որը ենթակա է Գնորդի կողմից պարտադիր ծանոթացման՝ առցանց խանութում Ապրանքներ պատվիրելիս:

Առցանց խանութ — Վաճառողի առևտրային հարթակ, որը գտնվում է https://noventiqstore.am/ ինտերնետային կայքում և պարունակում է տեխնիկական հնարավորություններ Գնորդի կողմից Ապրանքների նկարագրությունը դիտելու և պատվիրելու համար, ինչպես նաև առևտրային հարթակներում կամ ցուցափեղկերում, որտեղ Noventiq-ը գործում է որպես գործընկեր խանութ.

Գնորդը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, ով մտադիր է պատվիրել կամ գնել առցանց խանութում կամ ով պատվիրում է, գնում է առցանց խանութում կամ օգտագործում է առցանց խանութում գնված Ապրանքները:

Վաճառող - իրավաբանական անձ, որը վաճառում է Ապրանքները առցանց խանութի միջոցով: Ապրանքները վաճառվում են Գնորդներին Noventiq-ի անունից:

Ապրանքներ - ապրանքներ, այլ գույք և (կամ) մտավոր գործունեության արդյունքներն օգտագործելու իրավունքներ, որոնք վաճառքի են ներկայացված առցանց խանութում անհատապես կամ ընդհանուր: Ապրանքների ցանկը որոշվում է վաճառողի կողմից:

Ապրանքների վաճառքի պայմաններ

1. Առցանց խանութի միջոցով Ապրանքներ պատվիրելիս կամ գնելիս Գնորդը համաձայնում է սույն Կանոններին:

2. Վաճառողն իրավունք ունի ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել սույն Կանոններում, ինչպես նաև Ապրանքի նկարագրության մեջ, ներառյալ դրա գինը:

3. Գնորդի կողմից հրապարակային առաջարկի ընդունումը, որի մի մասն են կազմում սույն Կանոնները, կատարվում է Ապրանքների համար վճարելով՝ կատարված պատվերի պայմաններին համապատասխան, ինչը Գնորդի կողմից համարվում է նաև գնման մտադրության արտահայտություն: ապրանքները. Գնորդի կողմից առաջարկն ընդունելու պահից Գնորդի կողմից վճարովի Ապրանքների գնման պայմանագիրը համարվում է կնքված:

Ապրանքների վճարման պահը համարվում է համապատասխան գումարի ամբողջական մուտքը Վաճառողի հաշվարկային հաշվին կամ դրամարկղին, Վաճառողի կողմից վճարումներ ստանալու համար լիազորված երրորդ անձանց կամ դրամական միջոցների կանխիկ փոխանցումը: Վաճառողի լիազորված ներկայացուցիչը կամ Վաճառողի կողմից վճարումներ ստանալու համար լիազորված երրորդ անձանց:

4. Ինտերնետ խանութում Ապրանքները ձեռք բերելու համար Գնորդը պատվիրում է Ապրանքների գնման համար: Պատվերներն իրականացվում են առցանց խանութի էջերում տեղադրված համապատասխան ինտերֆեյսի միջոցով։

Պատվերը կատարելիս Գնորդը Վաճառողին տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները.

Անհատներ:

ԼԻՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆԸ. Գնորդ;

կոնտակտային համարը;

Գնորդի էլ.փոստի հասցեն;

Ապրանքների առաքման հասցեն, եթե ապրանքները պետք է առաքվեն.

վճարման եղանակ (ընտրեք Վաճառողի կողմից տրամադրված տարբերակներից մեկը):

Իրավաբանական անձինք.

կազմակերպության լրիվ անվանումը;

ԼԻՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆԸ. Արտադրանքը ստանալու լիազորված ներկայացուցիչ.

կոնտակտային համարը;

Գնորդի էլ.փոստի հասցեն;

TIN և KPP;

Ապրանքների առաքման հասցեն, եթե ապրանքները պետք է առաքվեն.

իրավաբանական հասցե։

Գնորդը լիովին պատասխանատվություն է կրում սխալ տեղեկատվության տրամադրման համար, ինչը հանգեցրել է Վաճառողի անհնարինությանը պատշաճ կերպով կատարել Գնորդի նկատմամբ իր պարտավորությունները:

5. Գնորդի կողմից Ապրանքների համար վճարումն իրականացվում է Ինտերնետ Խանութի էջերում համապատասխան Ապրանքի նկարագրությամբ սահմանված գնով, Գնորդի կողմից պատվերի տեղադրման պահին համաձայնեցված կարգով և ժամկետներում:

Հաճախորդի կողմից պատվիրված Ապրանքի գնի սխալ մատնանշման դեպքում Վաճառողը հնարավորինս սեղմ ժամկետում տեղեկացնում է Հաճախորդին, որպեսզի հաստատի պատվերը ճշգրտված գնով կամ չեղարկի պատվերը: Եթե ​​անհնար է կապ հաստատել Հաճախորդի հետ, ապա այս պատվերը համարվում է չեղյալ:

Վաճառողը իրեն իրավունք է վերապահում միակողմանիորեն հրաժարվել պայմանագրից՝ ծանուցելով Գնորդին:

Եթե ​​պատվերը վճարվել է, Վաճառողը Հաճախորդին վերադարձնում է Պատվերի համար վճարված գումարը Հաճախորդի ընթացիկ հաշվին: Եթե ​​Հաճախորդը տրամադրի սխալ կամ թերի մանրամասներ, անհնար կլինի իրականացնել գումարի վերադարձի ընթացակարգը:

Եթե ​​ապրանքի գինը զգալիորեն բարձրացել է նոր Պատվեր տեղադրելու պահին, ապա պատվիրատուն նախքան պատվիրատուն պետք է կապ հաստատի Վաճառողի հետ՝ օգտագործելով Վաճառողի պաշտոնական էջում ներկայացված կոնտակտները՝ https://noventiqstore.am/:

6. Նման համաձայնության առկայության դեպքում Վաճառողը ինքնուրույն կամ երրորդ անձանց միջոցով Գնորդին տրամադրում է հարակից ծառայություններ, որոնց ցանկը, արժեքը և պայմանները համաձայնեցվում են Գնորդի կողմից պատվեր կատարելիս: Համաձայնեցված ծառայությունների դիմաց վճարումն իրականացվում է Ապրանքների վճարման հետ միաժամանակ:

7. Եթե կա այդպիսի համաձայնություն, Գնորդի կողմից պատվիրված Ապրանքները կամ դրանց մի մասը պետք է առաքվեն Վաճառողի կամ Վաճառողի կողմից լիազորված երրորդ անձի կողմից՝ Վաճառողի կողմից նշված պայմաններով և պայմաններով, որոնք նշված են Վաճառողի կողմից՝ տեղադրելիս: պատվեր.

Առաքումն իրականացվում է երրորդ կողմի ընկերությունների կողմից գործընկեր տրանսպորտային ընկերությունների կողմից սահմանված պայմաններով և ժամկետներում: Softlinestore.am առցանց խանութը պատասխանատվություն չի կրում տրանսպորտային ընկերությունների գործողությունների համար։

Ապրանքը իրավաբանական անձանց կողմից ստանալուց հետո գնորդի ներկայացուցչի համար պահանջվում է կնիք կամ բնօրինակ լիազորագիր՝ անձը հաստատող փաստաթղթի ներկայացմամբ, գույքագրման իրերը (գույքագրում և նյութեր) P4 ձևով ստանալու իրավունքի համար:

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ապրանքները, կնիք կամ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականի պատճենը ստանալուց հետո անհրաժեշտ է ձեռնարկատիրոջ անձնագրի պատճենը. Անհատ ձեռնարկատիրոջ լիազոր ներկայացուցչի կողմից ստանալուց հետո` ապրանքը ստացողին տրված լիազորագրի բնօրինակը (ձև P4), ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականի պատճենը, ձեռնարկատիրոջ անձնագրի պատճենը, ստացողի անձնագրի բնօրինակը:

Ֆիզիկական անձանց կողմից ապրանքները ստանալուց հետո պարտադիր է գնորդի անձնագիր ներկայացնելը։

8. Եթե անհնար է վաճառել Գնորդի կողմից վճարված Ապրանքները, Վաճառողը պարտավորվում է տեղեկացնել Գնորդին՝ հաղորդագրություն ուղարկելով Գնորդի կողմից նշված էլ. Վաճառողի կողմից լիազորված երրորդ անձինք կամ որևէ այլ ձևով: Այս դեպքում կողմերի միջև հետագա հարաբերությունները որոշվում են անհատական ​​հիմունքներով:

9. Առաքման ենթակա մասի ապրանքները, բացառությամբ մտավոր գործունեության արդյունքների օգտագործման իրավունքների, համարվում են Գնորդին փոխանցված Գնորդին կամ նրա կողմից նշված անձին հանձնվելու պահից: Նշված ապրանքների համար անկանխիկ եղանակով (բացառությամբ բանկային վճարային քարտերի միջոցով վճարման) վճարելիս Վաճառողը պարտավոր է հաստատել Ապրանքների փոխանցումը` կազմելով և ստորագրելով ընդունման վկայական: Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդին չփոխանցել չվճարված Ապրանքները:

Առաքման ենթակա մասի ապրանքները, բացառությամբ մտավոր գործունեության արդյունքներից օգտվելու իրավունքների, ինչպես նաև Գնորդին սույն կանոնների 7-րդ կետի համաձայն մատուցվող ծառայություններից, Գնորդի կողմից համարվում են ընդունված այն պահից: Գնորդին տրամադրվում է մուտք դեպի նշված Ապրանքներ, կամ Ապրանքներն ուղարկվում են Գնորդին էլեկտրոնային կամ փոստային ծառայության միջոցով, ինչպես նաև ծառայությունների փաստացի մատուցում:

Գնորդին փոխանցման ենթակա մտավոր գործունեության արդյունքներից օգտվելու իրավունքները Գնորդին փոխանցված են համարվում Գնորդի կողմից դրանք վճարելու պահից, իսկ հեղինակային իրավունքի պաշտպանության տեխնիկական միջոցների օգտագործման դեպքում՝ այն պահից: Գնորդին թույլատրվում է օգտվել նման պաշտպանության միջոցներից հեռացնելու միջոցներից, կամ միջոցներն ուղարկվում են Գնորդին էլեկտրոնային կամ փոստային ծառայության միջոցով:

10. Գնորդն իրավունք ունի հրաժարվել Ապրանքի գնումից ցանկացած պահի մինչև դրա փոխանցումը և այն Գնորդին փոխանցելուց հետո 7 (յոթ) օրացուցային օրվա ընթացքում: Լավ որակի ապրանքների վերադարձն իրականացվում է Վաճառողի կողմից սահմանված պայմաններին համապատասխան և տեղադրվել https://noventiqstore.am/am/delivery-info

Սույն կետի պայմանները չեն տարածվում մտավոր գործունեության արդյունքներից օգտվելու իրավունքների Գնորդին փոխանցելու վրա:

11. Եթե Գնորդը հրաժարվում է Ապրանքներից, Վաճառողը պետք է նրան վերադարձնի Գնորդի կողմից վճարված գումարը, բացառությամբ Վաճառողի կողմից միջոցների վերադարձման ծախսերի, ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օրվա ընթացքում Գնորդի կողմից ուղարկված համապատասխան հարցումը ներկայացնելու օրվանից: էլեկտրոնային փոստով կամ գրավոր: Ապրանքների վերադարձը Վաճառողին կատարվում է ուժերով և Գնորդի հաշվին:

12. Այն դեպքում, երբ ինտելեկտուալ գործունեության արդյունքների օգտագործման իրավունքները Գնորդին փոխանցվում են որպես պատվերով պատրաստված Ապրանքների մաս, նման իրավունքները Գնորդին են փոխանցվում հետևյալ պայմաններով.

փոխանցումն իրականացվում է պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի հիման վրա.

փոխանցված իրավունքների արժեքը որոշվում է Ապրանքի նկարագրությամբ.

փոխանցված իրավունքների շրջանակը որոշվում է Ապրանքի նկարագրությամբ, հակառակ դեպքում իրավունքները փոխանցվում են այնքանով, որքանով ներառում է վերարտադրման իրավունքը՝ սահմանափակված տեղադրելու, պատճենելու և գործարկելու իրավունքով: Փոխանցված իրավունքների շրջանակը սահմանափակվում է վերջնական օգտագործողի լիցենզիայի պայմանագրի պայմաններով, եթե այդպիսի պայմանագիրը կցված է Ապրանքի պատճենին.

Իրավունքների փոխանցման ժամկետը և տարածքը, որին փոխանցվում են իրավունքները, որոշվում են վերջնական օգտագործողի լիցենզիայի պայմանագրով, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ։

13. Համակարգչային ծրագրերից օգտվելու իրավունքների փոխանցմանը զուգահեռ, 12-րդ կետի համաձայն, Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդին տրամադրել նյութական կրիչներ, որոնցում արտահայտված են համապատասխան Ծրագրերը, ինչպես նաև փաստաթղթեր, պաշտպանության տեխնիկական միջոցներ և այլն: պարագաներ փաթեթավորման տարաներում, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ օգտագործման համար Ծրագրեր. Միևնույն ժամանակ, նման նյութական կրիչների և պարագաների արժեքը հաշվի է առնվում իրավունքների արժեքի մեջ:

14. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով Վաճառողի առավելագույն պատասխանատվությունը Գնորդի նկատմամբ սահմանափակվում է համապատասխան Ապրանքի արժեքով, որի վաճառքի հետ կապված հիմքեր են եղել վաճառողին բերելու համար. նշված պարտավորության նկատմամբ:

15. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Ապրանքների ոչ պատշաճ օգտագործման պատճառով Գնորդին պատճառված վնասի համար:

Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Օգտագործողի և (կամ) երրորդ անձանց անուղղակի/անուղղակի կորուստների և (կամ) կորցրած շահույթի համար:

Վաճառողը չի երաշխավորում, որ Ապրանքների հնարավորությունները կհամապատասխանեն Օգտատիրոջ ակնկալիքներին կամ կիրառելի կլինեն նրա կոնկրետ նպատակների համար:

Բացառությամբ տեքստում հստակ նշված երաշխիքների, Վաճառողը չի տրամադրում որևէ այլ ուղղակի կամ ենթադրյալ երաշխիք և բացահայտորեն հրաժարվում է որևէ երաշխիքից կամ պայմաններից՝ կապված իրավունքների չխախտման, ծառայությունների համապատասխանության, Օգտագործողի հատուկ նպատակների հետ աշխատելու հետ:

Այնքանով, որքանով ուղղակիորեն արգելված չէ օրենքով, Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում անձնական վնասվածքի կամ պատահական, հատուկ, անուղղակի կամ հետևանքային վնասների համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, շահույթի կորուստ, տվյալներ, բիզնեսի ընդհատում կամ բիզնեսի այլ կորստի կամ վնասի առաջացում: Ապրանքները որևէ պատճառով օգտագործելու կամ օգտագործելու հետ կապված կամ դրա հետ կապված՝ անկախ պատասխանատվության տեսակից (պայմանագրում, խախտման կամ այլ կերպ), նույնիսկ եթե Վաճառողը տեղյակ է եղել նման կորուստների հնարավորության մասին:

16. Վաճառողը լիազորված կազմակերպություն չէ, այսինքն. կազմակերպություն, որն իրավունք ունի ընդունելու և բավարարելու սպառողների պահանջները՝ կապված անբավարար որակի արտադրանքի հետ։

Անբավարար որակի արտադրանքի փորձաքննությունն իրականացվում է լիազորված սպասարկման կենտրոնների (ASC) կողմից:

Հաճախորդի կողմից պատվիրված Ապրանքների ոչ պատշաճ որակի մասին ASC-ից հաստատում ստանալու դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է Վաճառողին փոխանցել ոչ համապատասխան որակի Ապրանքները: Ապրանքների փոխանցումը կատարվում է Վաճառողի հաշվին:

17. Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդի հետ հարաբերություններից բխող իր իրավունքներն ու պարտականությունները զիջել կամ այլ կերպ փոխանցել երրորդ անձանց՝ հաշվի առնելով Գնորդի իրավունքները և շահերը:

18. Գնորդը երաշխավորում է, որ Ապրանքների վաճառքի պահին նա ունի ամբողջական իրավունակություն և ապրանքներ գնելու համար անհրաժեշտ լիազորություններ:

19. Վաճառողը պարտավորվում է ապահովել Գնորդի անձնական տվյալների գաղտնիությունը անձնական տվյալների ոլորտում ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Վաճառողը պարտավորվում է չհրապարակել Հաճախորդից ստացված տեղեկատվությունը, բացառությամբ Վաճառողի կողմից գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև Վաճառողի հետ համաձայնագրի հիման վրա գործող գործակալներին և երրորդ անձանց: , կատարել Գնորդի նկատմամբ պարտավորությունները։

Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Գնորդի կողմից առցանց խանութի էջերում հրապարակված տեղեկատվության բացահայտման համար:

20. Վաճառողի և Գնորդի հարաբերությունների վրա կիրառվում է Հայաստանի օրենքը: Բոլոր տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով, եթե անհնար է լուծել տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով դրանց ծագման պահից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, Վաճառողը և (կամ) Գնորդն իրավունք ունեն դիմելու Վաճառողի գտնվելու վայրի դատարան: